ซีเอ็นซีเก่าอย่าทิ้ง มีค่าเป็นล้าน

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 1 Aug 2019

ซีเอ็นซี เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบหลัก 2 อย่างคือ 1.องค์ประกอบทางไฟฟ้า 2. องค์ประกอบทางกลเครื่องซีเอ็นซีเก่ามักจะมีปัญหาที่ระบบไฟฟ้าเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ท่านเจ้าของจึงนำไปขายเศษเหล็ก หรือวางทิ้งไว้จนกลายเป็นของไม่มีราคา

องค์ประกอบทางไฟฟ้าทั้งหมด เช่น คอนโทลเลอร์ โซเวอร์ ระบบไฟฟ้าทั้งหมด แก้ไขได้โดยการ รีโทรฟิตโดยการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่เสียหายโดยเฉพาะคอนโทรลเลอร์ และแก้ไขระบบทางกลที่ชำรุดเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง

โดยความร่วมมือระหว่าง กลุ่มธุรกิจ เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ ไตหวัน  ผู้ผลิตอุปกรณ์ออโตเมชั่น อันดับต้นของโลก บริษัท ที.เอ็น. เมตัลเวิร์ค จำกัด และ บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด มีประสบการณ์ตรงด้านการทำ รีโทรฟิตมากกว่า 10 ปี

DELTA CNC CONTROLLER
วางอุปกรณ์ในตู้ควบคุมใหม่ เช่น Servo Drives, Inverter และ Input/Output จึงทำให้เครื่องกลับมาทำงานได้เหมือนใหม่

ช่างไฟฟ้าของสถานประกอบการสามารถดำเนินการเองได้ ปกติแล้วความรู้เรื่องการทำรีโทรฟิตจะถูกสงวนไว้เฉพาะกลุ่ม System Integrator ที่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านนี้จึงไม่แพร่หลายมากนัก การทำรีโทรฟิตแต่ละครั้งผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าอุปกรณ์และค่าจ้างทำรีโทรฟิตในระดับที่ค่อนข้างสูง

หลักสูตรอบรม Delta CNC Retrfit ได้ออกแบบมาเพื่อผลิตช่างรีโทรฟิต โดยเน้นการอบรมจริงหน้าเครื่องที่กำลังจะทำรีโทรฟิต Learning by doing รวมกันหน้าเครื่อง เป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ จนเสร็จสิ้นการรีโทรฟิต สถานประกอบการจะมีช่างเทคนิคที่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องซีเอ็นซี ได้อย่างรวดเร็ว ลด down time ไม่จำเป็นต้องจ้างช่างจากภายนอก หรือเมื่อมีความประสงค์จะทำการรีโทรฟิตเครื่องต่อไป ก็สามารถดำเนินการได้โดยตนเอง

หลักสูตรอบรม 3 + 1 + 1 วัน (ภาคปฏิบัติ) Delta CNC Controller Retrofit
Wiring , PLC Ladder , Parameter setting Servo Motor , Drives , Inverter , Spindle Motor, Input/Output
ลักษณะการอบรม อบรมหน้าเครื่องที่กำลังจะทำ รีโทรฟิต และเป็นพี่เลี้ยงในการทำจนแล้วเสร็จ

เงินกู้สำหรับทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี การปรับปรุงสภาพเครื่องจักรโดยการทำรีโทรฟิตจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถจะนำเครื่องจักรเดิมมาใช้งานได้ใหม่โดยมิต้องจัดซื้อเครื่องจักรใหม่จึงเป็นแนวทางที่เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกิจการโครงการจึงได้ประสานสถาบันการเงินไว้เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงเครื่องจักร

แนวทางในการทำ รีโทรฟิต โดยสถานประกอบการเอง อาจแบ่งได้ 4 ขั้นตอน

  1. คัดเลือกโครงเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่เสื่อมสภาพแล้ว ระบบไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป แต่โครงสร้างทางกลยังไปไหว หรือ สามารถที่จะซ่อมแซมพัฒนาต่อไปได้
  2. คัดสรรบุคลากร ที่มีพื้นฐานทางไฟฟ้า ขั้นต่ำ ปวส. 1 – 2 คน มีความใฝ่รู้ เข้ารับการอบรมหน้าเครื่อง 3 วันแรก เพื่อให้ได้รับพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการทำรีโทรฟิต
  3. เริ่มดำเนินการ wiring อุปกรณ์ โดยทางทีมงานจะเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ เครื่องจักรเก่าสามารถกลับมาทำงานได้
  4. นำเครื่องจักรซีเอ็นซีมาใช้งานหารายได้ ตามความเหมาะสมของเครื่อง และค่อยทำการปรับปรุงชิ้นส่วนทางกล เพื่อให้เครื่องจักรมีคุณภาพการผลิตงานมากขึ้น

การทำรีโทรฟิตให้สำเร็จ จะต้องเริ่มจากการทำระบบไฟฟ้าให้นิ่งก่อน ช่างเทคนิครีโทรฟิตของสถานประกอบการมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ก็ให้ทยอยปรับปรุงชิ้นส่วนทางกล เครื่องซีเอ็นซีจะทำงานได้งานคุณภาพมากขึ้น จึงขยับนำเครื่องที่ปรับปรุงสภาพไปใช้กับงานที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้น

สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมหน้างาน ปฏิบัติจริง ซีเอ็นซีรีโทรฟิต หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Related Articles

AI:นิวรอลเน็ตเวิร์ค กระบวนการอีดีเอ็ม

การคาดการณ์อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะแบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็มโดยโครงข่ายประสาทเทียม บทคัดย่อ งานวิจัยชิ้นนี้ขอนำเสนอการคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ(MRR)แบบกระแสไฟฟ้าสูงในกระบวนการอีดีเอ็ม โดยโครงข่ายประสาทเทียม(ANN) ข้อมูลจากการทดลองถูกรวบรวมจากกระบวนการ Die Sinking EDM โดยมีทองแดงเป็นอิเลโทรด และเหล็กเป็นชิ้นงาน  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาแบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็ม โดยใช้ข้อมูลดิบที่ได้จากการทดลอง  แบบจำลองคุณลักษณะของกระบวนการอีดีเอ็มที่หาได้ จะถูกใช้เพื่อคาดการณ์ อัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะ แล้วนำค่าที่ได้จากการคาดการณ์ไปเปรียบเทียบกับค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะจริง แบบจำลองที่สร้างขึ้นจากโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าอัตราการกัดกร่อนเนื้อโลหะเป็นที่น่าพอใจ บทนำ กระบวนการอีดีเอ็ม ถือได้เป็น กระบวรการผลิตแบบ non-conventional  อีดีเอ็มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตแม่พิมพ์แบบฉีด แม่พิมพ์ตัด…

ซีเอ็นซี รีโทรฟิต

CNC Retrofit คือการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้กลับมามีสภาพเหมือนใหม่ หรือใกล้เคียงเครื่องใหม่ โดยการปรับปรุง 2 ส่วนสำคัญคือ 1.องค์ประกอบทางกล 2.องค์ประกอบทางไฟฟ้า การแก้ไของค์ประกอบทางกล โดยประสบการณ์ของผู้เขียนแล้วควรค่อย ๆ ทำไป ปรับปรุงเฉพาะเท่าที่จำเป็นให้เครื่องสามารถทำงานหาเงินได้ก่อน แต่ในกรณีที่มีเงินทุนเยอะก็สามารถที่จะทำครั้งเดียวให้สมบูรณ์ที่สุดเลยก็ได้ แต่ต้องยอมรับความจริงว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทางกลแล้วก็ตามแต่โครงสร้างหลักของเครื่องอาจจะถูกใช้งานมานานดังนั้นการแก้ไของค์ประกอบทางกลจะได้ดีที่สุดคือใกล้เคียงเครื่องใหม่เท่านั้น องค์ประกอบทางกลที่จะต้องฟื้นฟูสภาพคือ 1. Ball Screw 2. Axes’s Support Bearing 3.…

Delta CNC Solution the Complete total solution ตอนที่ 3

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 22 Aug 2019 Delta CNC Solution ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบไม่แพ้ ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์ (CNC Controller) จากค่ายยุโรป และยังเป็น Total Solution อีกด้วยเนื่องจาก CNC Controller , Servo…

เตรียมความพร้อมบริการหลังการขายเทคโนโลยี เดลต้า ซีเอ็นซี คอนโทรลเลอร์

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 256 เวลา 10.00 น. ณ. บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู คุณวารินทร์ ชลหาญ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับทาง Delta CNC Solution…

CAN open ตอนที่ 2

พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล , 12 Aug 2019 CAN open Message Format การสื่อสารข้อมูลตามมาตรฐาน CAN open จะทำในรูปของ message telegrams  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนประกอบสำคัญคือ COB-Identifier(COB-ID) ขนาด 11 bits และ…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *