loading

บริษัท พรีซชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการทำซีเอ็นซีรีโทรฟิตเบื้องต้น โดยการฝึกสอนจะใช้ชุด Training Kits ของ Delta CNC Solution ทำให้การเรียนง่ายขึ้น สะดวกต่อการฝึกฝน ตัดปัญหาความยุ่งยากทางแมคแคนนิคทิ้งไปก่อน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมองเห็นภาพรวมและทำการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ไม่ซับซ้อนได้ภายในระยะเวลา 5 วัน หลังสิ้นสุดหลักสูตร

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *