loading
Collaboration
PMC in collaboration with RMUTTO

PMC จับมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกให้บริการรีโททรฟิตแก่ภาคอุตสาหกรรม

บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ในการให้บริการรีโทรฟิตแก่ภาคอุตสาหกรรมที่สนใจจะทำการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีและอบรบให้ความรู้แก่วิศวกรหรือช่างเทคนิคของทางโรงงานให้มีความสามารถในการ ซ่อม สร้างและ รีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยในช่วงปลายปี 2564  สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นเป็น ‘ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ (ENMEC)’ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก EEC https://enmec.or.th

ในการให้บริการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี ทางบริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ไปยังนักศึกษา และดำเนินการโดยคณาจารย์ของทางสาขาวิชาฯ ทำการบริการรีโทรฟิตในราคาที่ไม่สูงและในบางโครงการยังสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักร CNC และต้องการทำรีโทรฟิต จะได้รับบริการอบรมให้ความรู้และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการซ่อม บำรุงเครื่องจักซีเอ็นซี เข้าไปวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรร่วมกันและกำหนดเป็นหลักสูตร โดยทีมงานของภาคอุตสาหกรรมจะได้เรียนรู้การทำรีโทรฟิตไปพร้อมๆกับการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ของทางสาขาวิชาฯและวิศวกรของทางบริษัทฯ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงตลอดจนโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้ประกอบการจะได้รับเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ทำการรีโทรฟิตแล้วเสร็จพร้อมกับได้พัฒนาทีมศักยภาพของทีมงานให้สามารถซ่อม สร้าง เครื่องจักซีเอ็นซีภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นำเครื่อง CNC เก่าที่ใช้งานไม่ได้มาทำการรีโทรฟิต
วางระบบทางกลใหม่ทั้งหมด
เปลี่ยนเครื่อง CNC เก่าให้เป็นเครื่องใหม่เพื่อลดต้นทุน
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาในการทำรีโทรฟิตเครื่องจักร CNC