RMUTTO Project

บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในการให้บริการรีโทรฟิตแก่ภาคอุตสาหกรรมที่สนใจจะทำการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี หรืออบรบให้ความรู้แก่วิศวกร หรือช่างเทคนิค ของทางโรงงาน ให้มีความสามารถในการ ซ่อม สร้าง และ รีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี

บริการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี จะดำเนินการโดยคณาจารย์ของทางสาขาวิชาฯ และมอบให้นักศึกษาของทางสาขาฯ เป็นผู้ดำเนินการภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย และทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ไปยังนักศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องจักรซีเอ็นซี ให้แก่นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่ทำการรีโทรฟิตแล้วเสร็จในราคาไม่แพง และในบางโครงการยังสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

บริการอบรมให้ความรู้การทำรีโทรฟิต ผู้ประกอบการมีเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่ต้องการทำรีโทรฟิต และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ซ่อม บำรุง เครื่องจักรซีเอ็นซีมาบ้าง โดยทางสาขาวิชาฯ และ บริษัทฯ จะร่วมกันเข้าไปวิเคราะห์สภาพเครื่องจักรร่วมกัน และกำหนดเป็นหลักสูตรอบการการทำรีโทรฟิต ทีมงานของภาคอุตสาหกรรมจะได้เรียนรู้การทำรีโทรฟิตพร้อม ๆ กับการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ของทางสาขาวิชาฯ และ วิศวกรของทางบริษัทฯ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงจนโครงการแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการจะได้รับเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ทำการรีโทรฟิตแล้วเสร็จ และยังได้พัฒนาทีมงานให้สามารถซ่อม สร้าง เครื่องจักรซีเอ็นซี สามารถดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรซีเอ็นซีภายในโรงงานได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป