loading

ชุด Head Stock ของ Spindle ทีมีความสามารถในการเปลี่ยนเกียร์ได้ ระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีจะต้องมีความสามารถในการตั้งพารามิเตอร์อัตราทดของเกียร์ทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป

Delta CNC Solution สามารถรองรับการเปลี่ยนเกียร์ได้ถึง 4 เกียร์ เพียงพอสำหรับ Application ที่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังในการกัดงานสูง

CNC Controller และ Inverter จะต้องสามารถทำงานร่วมกัน เป็น Feed back Controller Loop โดย CNC Controller จะต้องสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าควบคุมความเร็วรอบได้อย่างเหมาะสม โดยคำนวณจาก ความเร็วรอบที่ต้องการ x อัตราส่วนเทียบความเร็วสูงสุด x อัตราทดเกียร์ x แรงดันไฟฟ้าควบคุมสูงสุด = แรงดันไฟฟ้าควบคุม

เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าควบคุมแล้ว Spindle Inverter จะต้องสามารถเปลี่ยนเป็นความเร็วรอบของมอเตอร์สปินเดิลได้ รวามถึง CNC Controller จะต้องมีความสามารถเปลี่ยนค่า Gear Ratio ที่จะใช้ในการคำนวณแรงดันไฟฟ้าควบคุมได้ เมื่อ M Code สำหรับเปลี่ยนเกียร์ถูกเรียกใช้งาน

พารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าควบคุมเป็นความเร็วรอบมอเตอร์

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *