loading

สถาบันไทย-เยรมัน ลงนามร่วมกับสองบริษัทเอกชนร่วมมือพัฒนาหลักสูตร
รีโทรฟิตเครื่องจักร CNC

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ ผู้ผลิตระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี รายใหญ่ของเอเซีย และบริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอลโทรล จำกัด ซึ่งผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ได้ลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันบันทึกความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม การทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำรีโทรฟิตไปสู่ภาคอุตสากรรมของไทย

สถาบันไทย-เยรมัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยรมันนี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำรีโทรฟิต
เนื่องจากเทคโนโลยีเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) มีความสำคัญต่อภาคอุุตสาหกรรมไทย
ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ภาคอตุสาหกรรมไทยมีการนำเข้าเครื่องจักกลซีเอ็นซีมา
ใช้งานอย่างมหาศาล ป้จจุบันเครื่องจักรที่นำเข้าจำนวนมากเหล่านี้ได้เสื่อมสภาพทางไฟฟ้า
แต่โครงสร้างทางกลยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงสามารถนำมาปรับแก้ซ่อมบำรุงทางกลได้ ทำให้เครื่องจักรกลที่เสื่อมสภาพเหล่านี้ได้กลับมาใช้งานได้เหมือนเครื่องใหม่โดยการทำรีโทรฟิต ฟิตติ้งแก้ไขระบบทางกลที่เสียหายเท่าที่จำเป็นและปรับแก้ระบบไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพให้เป็นสภาพใหม่ทั้งหมดโดยการใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรรุ่นใหม่ทดแทนของเก่าที่เสียหาย