loading
Collaboration
RMUTT's CNC RETROFIT LAB

PMC ร่วมกับศูนย์พัฒาอุตสาหกรรมจัดตั้ง Delta CNC retrofit lab

บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) โดย บริษัท พรีซิชั่น แมชชีน คอนโทรล จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีมากว่า 15 ปี ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดตั้ง Delta CNC Retrofit Lab และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการรีโทรฟิตเครื่องจักรซีเอ็นซีอุตสาหกรรมเบื้องต้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรซีเอ็นซีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งองค์ความรู้นี้เป็นองค์ความรู้ที่มีความสลับซับซ้อนเนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ต้องผสมผสานระหว่างวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยจัดการอบรมขึ้นที่ภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการจัดอบรมนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565

ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีประเทศมีความจำเป็นต้องนำเข้า เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศจำนวนมากมูลค่าหลายแสนล้านบาท เทคโนโลยีเครื่องจักรซีเอ็นซี เป็นเทคโนโลยีหลักที่มีการนำเข้าเป็นจำนวนมาก สูงถึงกว่า 60% ของมูลค่าเทคโนโลยีการผลิตทั้งหมด

มีการประมาณอย่างไม่เป็นทางการว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องจักรซีเอ็นซีที่เสื่อมสภาพแล้วมากกว่า 1 ล้านเครื่องกระจายทิ้งเป็นเศษเหล็กอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และมากกว่า 50% ของเครื่องจักรเหล่านี้ยังคงมีสภาพชิ้นส่วนทางกลอยู่ในสภาพดีแต่พบว่าความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถฟื้นฟูสภาพให้สามารถกลับมาทำงานได้เหมือนใหม่ โดยใช้งบประมาณไม่มากนัก

การทำรีโทรฟิตจึงเป็นแนวทางที่สามารถลดมูลค่าการนำเข้า นำเครื่องจักรเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วกลับมาใช้งานใหม่ โดยการปรับแก้ไขชิ้นส่วนทางกลให้กลับมาทำงานได้เช่นเดิม และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเก่าทั้งหมดด้วยระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีรุ่นใหม่ ทำให้เครื่องจักรเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วกลับมาทำงานได้เหมือนใหม่